EVZ De Linge

Ontwerp en inrichting EVZ de Linge en Capreton


Ontwerp en inrichting EVZ langs de Linge en Capreton

Het traject van de Linge tussen Tiel en Gorinchem is onderdeel van de EVZ Boven Merwede – Nederrijn. De Linge is aangemerkte als KRW-waterlichaam en het traject heeft de SED-stratus (Specifiek Ecologische Doelstelling). Om aan de doelstellingen te voldoen zijn zestien locaties geselecteerd voor de realisatie van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen. Verder zijn ijsvogelwanden, wandelroutes en het meestromend maken van een afgesloten rivierarm in het project opgenomen. 
De Capreton in de omgeving van Zuilichem en Aalst maakt deel uit van een provinciale ecologische verbindingszone. Op vier locaties in de omgeving van deze watergang zijn locaties natuurlijk ingericht waardoor de afstand tussen aanwezige EHS-natuurgebieden van Staatsbosbeheer kleiner is geworden.

Het totale project draagt tevens bij aan de KRW waterkwaliteitsdoelstellingen die door Waterschap Rivierenland (WSRL) zijn vastgesteld.

In april 2010 heeft Tijhuis Ingenieurs van WSRL de opdracht gekregen het project van onderzoek en ontwerp tot directie en begeleiding tijdens de uitvoering op zich te nemen. In mei 2012 is het project met een werkbezoek aan het project met de opdrachtgever en belangstellenden afgesloten.

 Linge voor ingreep

    Linge na uitvoering

    Locatie langs de Linge bij Tiel voor en na uitvoering

Aanpak 

Vanwege het aantal belanghebbenden (5 gemeenten, 2 provincies, beheerders van landgoederen, Staatsbosbeheer, visverenigingen etcetera) is veel aandacht aan gestructureerd overleg, duidelijke afspraken en goede communicatie besteed.

Multidisciplinair overleg ontwerpfase

Om alle wensen en eisen van de verschillende disciplines binnen het waterschap en andere actoren zo snel en compleet mogelijk in het voorontwerp te verwerken hebben wij een ‘multidisciplinair’ overleg georganiseerd. Bij het overleg zijn vertegenwoordigers van de afdelingen ecologie, onderhoud, vergunning en handhaving aanwezig. Als ‘discussiestuk’ hebben wij per locatie een tekening opgesteld waarin het programma van eisen van het waterschap verwerkt zijn. De input van de verschillende disciplines op deze discussie ontwerpen zijn vervolgens zoveel mogelijk in de voorontwerpen verwerkt.

Discussie ontwerp Linge  

Discussieontwerp locatie Tiel

Van voorontwerp naar bestekstekening
De resultaten van een aantal onderzoeken hebben ertoe geleid dat ontwerpen drastisch moesten worden aangepast. Archeologisch veldonderzoek op de locatie bij Tiel heeft geleid tot aanpassingen in het ontwerp in verband met aangetroffen vondsten in de bodem. Daarnaast zijn enkele locaties vervallen als gevolg van archeologische waarden het vergunningtraject of uitvoerbaarheid.    

Uitvoering

Na het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en toestemmingen is het werk in juni 2011 aanbesteed en is gestart met de werkzaamheden. In het werk is op
14 locaties aan de Linge en  4 locaties bij de Capreton circa 90.000 m3 grond verplaatst, beschoeiingen vervangen en zijn twee asbestverdachte locaties gesaneerd.

Ontwikkeling van de locaties

Tijhuis gaat de ontwikkeling van flora en fauna op een aantal van de locaties volgen. Door dit te doen hopen we meer inzicht te krijgen zodat we de volgende opdracht nog beter kunnen uitvoeren.

Graafwerk Deil

Graafwerkzaamheden op de locatie bij Deil
Aangepast ontwerp Linge

 Aangepast ontwerp locatie Tiel

Archeologie

Archeologisch sleuvenonderzoek 
Voor meer informatie over dit project kunt u kontact opnemen met Hans Bakels, op telefoonnummer 0229-272000.
Wij denken graag mee met uw persoonlijke opgave voor ecologische verbindingzones.

  • EVZ De Linge foto 1
  • EVZ De Linge foto 2
  • EVZ De Linge foto 3
  • EVZ De Linge foto 4
  • EVZ De Linge foto 5
  • EVZ De Linge foto 6