GIS en dataverwerking

GIS en dataverwerking


GIS en dataverwerking

Tijhuis is als ontwikkelaar van het Waterbodem Informatiesysteem Tijhuis (WIT©) continu op zoek naar koppelingen met overheids datatbases. Actieve uitwisseling van bestaande data en het optimaliseren van de inwinning (verwerking van het veldwerk) is onze specialiteit. De omzetting van meetgegevens uit het veld naar MET-files, geschikt voor waterschapsdatabases, hebben wij geheel geautomatiseerd. De inzet van een foutcontrole (uploadserver) zorgt voor eenduidige en correcte data. WIT logo

Voor grote inmeetklussen van waterbodemprojecten verwerken wij GPS-metingen in de gewenste dataverwerking (bigdata). In veel gevallen betekent dat aanpassen op de bestaande beheerpakketten. Wij hebben al ervaring met koppelingen tussen onze data en Obsurv van Grontmij, GBI van Antea Group en GISIB van de bedrijven KOAC-NPC en de DG Groep. WIT data

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van GIS en GPS-metingen worden nauwgezet gevolgd en binnen het bedrijf geïmplementeerd. 

Kerntaken GIS en dataverwerken
-           het verzamelen/opvragen en verwerken van geografische informatie;
-           het verwerken van veldwerkgegevens tot bruikbare en eenduidige GIS-data,
-           het verwerken van de informatie in het Geografisch Informatie Systeem;
-           het aanmaken, updaten en wijzigen van kaarten en kaartlagen;
-           uitvoering van ruimtelijke selecties. 

Uitgevoerde projecten
HIeronder een greep van de in Arc-GIS uitgevoerde projecten.

Inventarisatie peilgebieden (HHNK)
Voor HHNK de peilgebieden Waterland, Anna Paulowna en de Schermer (onder andere veenweidegebied) in kaart gebracht. Onder andere het in kaart brengen van peilgebiedsgrenzen en inmeten peilregulerende kunstwerken.GISkaart

Meerjarencontract meten profielen Fryslân Beheersgebied (Wetterskip Fryslân)
Verzamelen gegevens en gereedmaken data voor veldwerk (Inmeten watergangen en oevers voor meerjarenplanning met GPS). Na de dataverwerking gereedmaken gegevens om geautomatiseerd in te lezen in GIS (IRIS).

WIT (Waternet)
Invoer, verwerking en analyse gegevens GIS,  implementatie GIS-module (WIT op basis van (IRIS)

Digitaliseren flora en fauna risico (Prorail)
Verwerking van data omtrent risico’s voor flora en fauna bij uitvoering werken in een Arc-GIS omgeving en analyse gegevens en uitvoeren van Gisbewerkingen.

Waterschap Rijn en IJssel
Invoer, verwerking en analyse van veldwerk en bestaande gegevens in GIS. Data bestaat uit kunstwerken, dwarsprofielen en oeverbescherming.

Wilt u meer informatie over onze GIS-oplossingen?
Neemt u contact op met Erik van Kalleveen: e.vankalleveen@tijhuisingenieurs.nl | 030-68 68 060 

Onze GIS en dataverwerking: