WIT© Wetterskip Fryslân

Implementatie WIT Wetterskip Fryslân


Afweging WIT© Wetterskip Fryslân 

Momenteel worden de baggerprocessen handmatig uitgevoerd. Dit resulteert in veel overhead, e.g. dubbel uitgevoerde werkzaamheden, slechte informatie voorziening, veel tijd kwijt om gegevens te vinden. Daarom is in het voorjaar van 2013 gezocht naar een applicatie ter ondersteuning van de baggerprocessen. Er zijn een beperkt aantal applicaties beschikbaar. Van deze applicaties is W.I.T.© van Tijhuis Ingenieurs BV het meest geschikt geacht..

Huidige problematiek

Momenteel wordt nog veel handwerk verricht in complexe Excelsheets en losse shapes, op basis van exports uit de bronsystemen. Deze informatie blijft daarmee kwetsbaar. De afgeleide gegevens en de kennis voor het verwerken van de gegevens zijn niet centraal geborgd. Voor het opstellen van het jaarprogramma worden op dit moment veel tekenwerk in Autocad verricht en handmatige selecties gemaakt. Daarnaast is op dit moment het terugzoeken van (historische) gegevens en informatie ten aanzien van de waterbodem ook zeer lastig tot onmogelijk. WITlegenda 

De baggeraars (afdeling beheer) ondervinden nu dat ze veel tijd kwijt zijn aan informatievoorziening aan derden binnen Wetterskip. Rayonbeheerders, planvormers en projectleiders hebben allemaal informatie nodig over de profielen en de planning van het baggerproces. Deze informatie staat nu in files en moeten actief door een medewerker opgezocht en doorgegeven worden.

Oplossingsrichting

W.I.T. is een online systeem waarmee de planning van baggerwerken dynamisch wordt bijgehouden en efficiënt kan worden ingespeeld op nieuwe (meet)gegevens en op veranderingen in het beleid en de markt. Binnen het hele waterschap beschikt iedereen over dezelfde en meest actuele informatie.

Het systeem is opgebouwd uit onder andere de volgende modules:

 • Hoeveelheden             : presentatie van gemeten profielen met legger en onderhoudsprofielen en automatische hoeveelheidberekening. Het profielontwerp                                               kan eenvoudig worden aangepast.
 • Kwaliteit                         : toetsen van de waterbodemkwaliteit aan het nieuwe toetsingsprogramma BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice).
 • Meerjarenplanning    :  het samenstellen van baggerunits en het opstellen van een meerjarenplanning. Hiermee kan worden gestuurd op de jaarlijkse                                                         budgetten en hoeveelheden.

Eén van de grootste voordelen van de implementatie van W.I.T. zit in het automatiseren van de gegevensverwerking, de berekeningen van hoeveelheden en de toekenning van kwaliteiten vanuit ILIS. Deze verwerking vindt met W.I.T. centraal plaats, waarmee het opstellen van de baggerplanning en begroting efficiënter en eenvoudiger wordt.Boring

Algemene voordelen:

 • Alle gegevens met betrekking tot het onderhoud aan de watergangen zijn in één applicatie beschikbaar. Met de toekomstige uitbreidingen (beschoeiingen, schouw en waterkwaliteit, en bijbehorende veldwerk modules) kan het beheer van oever tot oever worden gepland, begroot en voorbereid worden binnen W.I.T. Kennis en ervaring rondom het onderhoud van watergangen is centraal geborgd.
 • Platform en locatie onafhankelijke toegang tot de informatie. Omdat W.I.T. als webapplicatie aangeboden wordt, kan het altijd en overal worden benaderd, ongeacht de configuratie van de computer en de locatie van de gebruiker (kantoor, thuis, bij werkoverleggen, in het veld, etc.). Het systeem is bovendien niet afhankelijk van binnen de organisatie aanwezige GIS-systemen, waardoor interne keuze over de inzet van bepaalde software geen invloed hebben op het gebruik van W.I.T. Ook zijn geen GIS-licenties benodigd.
 • Visuele ondersteuning bij het plannen van onderhoud. Omdat W.I.T. gebruik maakt van diverse visualisaties op kaart en in grafiekvorm, is direct zichtbaar wat de gevolgen zijn van keuzes in het onderhoud. Dit niet alleen in de kosten, maar ook geografisch. Hierdoor is het eenvoudiger om geografisch logische combinaties van watergangen te beheren. Daarnaast zijn de kaartlagen uit W.I.T. als WMS-laag toe te voegen aan eigen interne GIS-viewers, zoals Geoweb. Bovendien kan eenvoudig een visuele controle van de legger met de situatie in het veld worden uitgevoerd, en op basis hiervan een voorstel voor aanpassing van de legger worden gegeneerd. WITahn
 • Op basis van de autorisaties kan informatie gedeeld worden met een breed publiek. Zowel binnen als buiten de organisatie. Daarbij kunnen gebruikers op module niveau toegang krijgen met 'alleen lezen' of 'bewerken' rechten. Zo kunnen gebruikers eenvoudig meekijken in het proces en wordt de basis gelegd voor 'enkelvoudige inwinning en meervoudig gebruik' van data. Ook wordt het op elkaar afstemmen van planningen en werkzaamheden hierdoor eenvoudiger. In jullie geval kunnen we bijvoorbeeld de provincie rechten geven om jullie planning te bekijken en Wetterskip Fryslân rechten geven om informatie van de provincie in te zien.
 • Bij de begroting wordt gewerkt met eenheidsprijzen voor de diverse activiteiten in het onderhoud. Daarbij kan elk gewenst niveau van detaillering worden gekozen. Zo kan de nauwkeurigheid van de begroting eenvoudig en gaandeweg het proces naar wens steeds verder vergroot worden.
 • Eenvoudige uitwisseling van informatie met ander informatiebronnen en de applicaties binnen het Lizard platform. Lizard

Wetterskip Fryslân voordelen

Specifiek voor de vraagstukken van het Wetterskip zijn de volgende voordelen:

 • Verwerking van profielmetingen wordt sterk vereenvoudigd. Gegevens kunnen digitaal door het bureau worden aangeleverd en daarna eenvoudig worden bewerkt en omgerekend tot hoeveelheden. Verschillende scenario's kunnen snel vergeleken worden, waarbij aanpassing van de parameters veelal visueel gebeurd in plaats van als cijfers in bijvoorbeeld een excel bestand.
 • Noodzaak tot baggeren kan naar behoefte deels of volledig worden bepaald met W.I.T. Momenteel is dat nog volledig handwerk met tekeningen die in CAD gezet moeten worden.
 • Gegevens van hoeveelheden en waterbodemkwaliteit zijn gezamenlijk toegankelijk. Er ontstaat een duidelijke link tussen de resultaten van analyses in het lab en de bijbehorende gegevens van de watergangen in W.I.T. Oude analysegegevens zijn daarbij eenvoudig te achterhalen.
 • Toetsing van de resultaten van waterbodemonderzoeken kan direct binnen W.I.T. plaatsvinden. Wanneer de analyses van het lab beschikbaar zijn, kan vanuit W.I.T. de nieuwe BoToVa toetsing ingezet worden voor het bepalen van de kwaliteit op de diverse toetssporen uit het Besluit bodemkwaliteit. Deze set aan toetsingen is eenvoudig uit te breiden naar andere toetssporen die door BoToVa aangeboden worden. Ook kunnen oudere analyses eenvoudig hertoetst worden met de nieuwste normen. 

Integratie met Wetterskip Fryslân applicatie landschap

W.I.T. is een SaaS oplossing welke draait bij Tijhuis Ingenieurs. Voor de integratie met Wetterskip Fryslân applicaties moeten er een aantal koppelingen worden gerealiseerd. Deze koppelingen zijn weergegeven in onderstaand figuur:

WITschemaWF
Single Sign-On

W.I.T. biedt een single sign-on (SSO) oplossing, wat wenselijk is omdat dan de gebruikers niet opnieuw hoeven in te loggen in W.I.T. omdat hun authenticatie- en autorisatie gegevens worden doorgestuurd naar W.I.T. Echter, momenteel wordt er binnen Wetterskip Fryslan gewerkt aan de definitie van richtlijnen en principes voor een gestandaardiseerde SSO oplossing. Het gebruik van SSO voor W.I.T. kan pas worden afgenomen, nadat deze standaard oplossing beschikbaar is. Dat betekent dat de gebruikers tot die tijd wel handmatig moeten inloggen op W.I.T.

Bent u ook geinteresseerd in de te nemen stappen bij implementatie of bij de afweging om de kiezen voor WIT©?
Neemt u dan contact met ons op en wij ondersteunen u bij de interne besluitvorming en het inzichtelijk maken van de kosten en de baten.

Informatie via Hans Tijhuis, 06 53262743
 

 • WIT© Wetterskip Fryslân foto 1
 • WIT© Wetterskip Fryslân foto 2
 • WIT© Wetterskip Fryslân foto 3
 • WIT© Wetterskip Fryslân foto 4
 • WIT© Wetterskip Fryslân foto 5
 • WIT© Wetterskip Fryslân foto 6