Landelijke baggerblokken HHNK

 

Ieder jaar baggert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ongeveer 1/8 van het areaal in het buitengebied. HHNK Heeft het beheergebied verdeeld in baggerblokken. In 2017 zijn de 14 blokken (polders) die in 2018 gebaggerd worden, voorbereid door Tijhuis Ingenieurs. In februari is gestart met het project, de afronding is in november.

 

Onderzoek in fasen

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Profielen meten

-          Meten, verwerken en presenteren van dwarsprofielen

-          Opstellen hoeveelheidsberekeningen

2. Milieuhygiënisch onderzoek slib

-          Milieuhygiënisch vooronderzoek

-          Bemonsteren van de waterbodem

-          Interpretatie van de toetsresultaten

-          Adviseren over eventueel vervolgonderzoek

-          Rapporteren van de resultaten

 

Profielen meten

Onze ervaren veldwerkers worden eerst op pad gestuurd om iedere 200 meter een profiel in te meten. Een grafische weergave van de profielen wordt gepresenteerd aan HHNK. Het Hoogheemraadschap beoordeelt welke trajecten gebaggerd moeten worden.

 

Milieuhygiënisch onderzoek

De te baggeren watergangen worden vervolgend milieuhygiënisch onderzocht. Nadat een vooronderzoek is uitgevoerd stellen onze adviseurs een bemonsteringsplan op. Onze veldwerkers worden vervolgens op pad gestuurd om het slib van deze watergangen te bemonsteren. Nadat de monsters geanalyseerd zijn, worden de resultaten getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. De toetsresultaten worden geïnterpreteerd en gerapporteerd.

 

Omvang project

14 blokken

416 kilometer watergang te peilen

2.128 profielen

331 kilometer watergang te bemonsteren

3.650 boringen in de sliblaag

365 analyses

25 asbestmonsters

1.700 uur veldwerk

Deel dit bericht

facebooklinkedintwitteremail