Waterkwaliteit

Integrale gebiedsplannen, eutrofiëring en blauwalg


Waterkwaliteit van het oppervlaktewater

Oppervlaktewater is de verzamelnaam voor sloten, plassen, vijvers, kanalen, meren, beekjes en rivieren. Oppervlaktewater is de noodzakelijke leefruimte van vele  planten en dieren. De laatste jaren komt steeds vaker het besef dat het beheren van water steeds meer specialistisch en afgestemd moet worden op meerdere belangen.  Tijhuis Ingenieurs ondersteunt en adviseert op het gebied van integraal waterbeheer en zet voor u de vaak theoretisch plannen om naar een praktisch werkplan.

Oppervlaktewater

Waterbodem en Waterkwaliteit

Waterbeheerders hebben de opgave om ervoor te zorgen dat ieder watersysteem moet voldoen aan gestelde gebruiksfuncties en bijbehorende waterkwaliteitsdoelen. Stoffen die de waterkwaliteit dusdanig kunnen beïnvloeden zijn nutriënten en toxische stoffen. Dergelijke stoffen kunnen enerzijds in het watersysteem terecht komen via externe bronnen (zoals landbouw), maar anderzijds via interne bronnen, zoal de waterbodem. Sinds de invoering van de Waterwet in 2009 is de verbondenheid tussen waterbodem en de waterkwaliteit wettelijk vastgelegd. Hiermee wordt de noodzaak om een waterbodem te verwijderen bepaald door de invloed op de waterkwaliteit.

Tijhuis Ingenieurs is gespecialiseerd op het gebied van vraagstukken met betrekking tot waterkwaliteitsproblematiek. Door het uitvoeren van uitgebreide watersysteemanalyses worden water- en stofstromen inzichtelijk gemaakt. Zo worden knelpunten geïdentificeerd en bieden wij hulp met het nemen van inrichtingsmaatregelen om een goede toestand van het watersysteem terug te brengen. De waterbodem is hierin een belangrijk aspect. Met behulp van de Handreiking Beoordelen Waterbodems (en de rekenbijlage Sedias) wordt een inschatting gemaakt van mogelijke nalevering en effecten op de chemische en ecologische kwaliteitsdoelen. Een goed voorbeeld hiervan is plas Klein Vogelenzang waar Tijhuis Ingenieurs in samenwerking met onderzoekinstituut B-Ware onderzoek deed naar de nalevering van fosfaat in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

In de nabije toekomst zal Tijhuis Ingenieurs de invloed van de waterbodem op waterkwaliteit gaan toetsen in het ontwikkelde waterbodeminformatiesysteem (WIT). Met een aantal rekenregels (conform Handreiking Beoordelen Waterbodems) en waterbodemonderzoek resultaten kan inzicht worden verkregen in onder meer invloed op macrofauna en eutrofiëringproblematiek.

driedoornige

Meer informatie via Hans Bakels: h.bakels@tijhuisingenieurs.nl | 0229-272 000

  • Waterkwaliteit foto 1
  • Waterkwaliteit foto 2
  • Waterkwaliteit foto 3
  • Waterkwaliteit foto 4
  • Waterkwaliteit foto 5
  • Waterkwaliteit foto 6