Pilot risicosturing watersysteembeheer

Pilot risicosturing watersysteembeheer Waterschap Vallei en Veluwe


Pilot risicosturing watersysteembeheer Waterschap Vallei en Veluwelogovenv

maart 2016
Wanneer leidt het uitblijven van beheer en onderhoud tot onaanvaardbare risico’s voor het functioneren van het watersysteem? Om daar antwoord op te vinden hebben Tijhuis Ingenieurs en Durable Blue de toestand van een deelgebied in het beheersgebied van Waterschap Vallei en Veluwe aan een multifunctionele  risicobeoordeling onderworpen.

kaftrapport

Baggerprogramma als aanleiding
Waterschap Vallei en Veluwe wil haar baggerprogrammering baseren op een bredere afweging van alle aspecten die bepalend zijn voor het functioneren van het watersysteem.  Daartoe hebben Tijhuis Ingenieurs en Durable Blue in opdracht van het waterschap een pilotproject uitgevoerd, waarbij in een deelgebied integrale risicosturing is toegepast met behulp van een combinatie van bestaande methodieken.

Integrale risicobenadering
Doel van het pilotproject is het vergelijken van een reguliere baggerprogrammering met een integrale risico-gestuurde baggerprogrammering. Resultaat hiervan is het trekken van conclusies over de bruikbaarheid van een integrale risico-gestuurde baggerprogrammering.

Werkwijze 
Samen met de projectgroep van het waterschap met medewerkers van verschillende afdelingen zijn de watersysteemfuncties en bijbehorende faaldefinities vastgesteld. In drie intensieve sessies zijn de risico’s en de gevolgen van het falen beoordeeld en vastgesteld. Hierbij is zowel de huidige situatie als de situatie na het nemen van maatregelen beschouwd.

Kerntaken toetsen
De kerntaken van een waterschap, voldoende water, droge voeten en schoon water, staan  centraal als functie van het watersysteem. De in dit pilotproject toegepaste werkwijze van integrale risico-sturing is een combinatie van de methoden FMECA, PDCA en een scoringsmethodiek die ook toegepast wordt in de Best-Value werkwijze. De werkwijze als geheel wordt in andere sectoren ook wel assetmanagement genoemd.

Resultaat
Het resultaat van het volgen van de methodiek is een onderbouwde score voor het faalrisico per kernfunctie. De reductie van het faalrisico, ofwel het verbeteren van het functioneren van het watersysteem, is het doel van watersysteembeheer. Om dit doel te bereiken zijn verschillende maatregelen mogelijk: baggeren, het plaatsten of verwijderen van een stuw, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het veranderen van de gemaalcapaciteit, etc.

Instrumenten 
Faalrisico’s en effectiviteit en efficiëntie van maatregelen kunnen in de methodiek met allerlei bestaande instrumenten worden bepaald. Denk daarbij aan 3Di, de ecologische sleutelfactoren van Stowa, het Waternoodinstrumentarium en de Handreiking beoordelen waterbodems.  WIT 

Inwinnen data
Naast een maatregelenprogramma volgt uit de methodiek ook een geprioriteerd programma voor het inwinnen van gegevens. In veel gevallen is dat namelijk een eerste stap om te komen tot een goed onderbouwd geprioriteerd maatregelenprogramma.

kaartVeV

 tabelrisicosturing
Werkwijze leren
Tijdens de pilot werd het duidelijk dat waterbeheer tot op heden al risico-gestuurd wordt uitgevoerd, zij het grotendeels impliciet en ‘instinctief’. De gehanteerde methodiek ontrafelt die risico-gestuurde denkwijze van waterbeheerders en maakt de stappen in dat denken expliciet en ordent en verbindt de informatie op basis waarvan risico-gestuurde beheerbeslissingen worden genomen. Essentieel daarbij is overigens wel de methodiek goed te doorgronden en gevoel te krijgen met de scoringsmethodiek. Dit kost tijd.

Deze maand wordt het onderzoek gepresenteerd en na overleg definitief gemaakt. Naast Vallei en Veluwe kijken ook diverse andere waterbeheerders naar de resultaten van deze pilot.

Meer weten? Neem contact op met Hans Tijhuis: 06-53262743 / h.tijhuis@tijhuisingenieurs.nl.

  • Pilot risicosturing watersysteembeheer foto 1
  • Pilot risicosturing watersysteembeheer foto 2
  • Pilot risicosturing watersysteembeheer foto 3
  • Pilot risicosturing watersysteembeheer foto 4
  • Pilot risicosturing watersysteembeheer foto 5
  • Pilot risicosturing watersysteembeheer foto 6