RAW bestek Sneeker Oudvaart

Voorbereiding baggerwerk Oudvaart


Baggerwerk cluster Oudvaart Sneek

De gemeente Súdwest-Fryslân is van plan de uitvoering van circa 114 km vaarwegbeheer over te dragen aan de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân. Voor deze overdracht moet in de periode 2014 tot en met 2016 circa 65 kilometer watergang gebaggerd te worden. Door Tijhuis Ingenieurs wordt de voorbereiding van het cluster Oudvaart (20,1 kilometer) verzorgt. Het kwalitatieve deel van het onderzoek is in een eerder stadium uitgevoerd. Binnen dit project worden de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van een RAW-bestek en het opstellen hiervan uitgevoerd.

Werkzaamheden 

Voor dit project heeft Tijhuis Ingenieurs BV de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 •               inmeten ligging sliblaag en vaste (water)bodem,
 •               inventarisatie omgevingskenmerken en weilanddepots,
 •               overleg Wetterskip, Provincie en gemeente,
 •               opstellen RAW-bestek,
 •               verzorgen en begeleiden aanbestedingstraject.

 

landelijkIn het onderstaande zijn de werkzaamheden uitgewerkt.

Uitvoering

Bij het inmeten van de waterbodem is de ligging van de sliblaag, de ‘vaste’ bodem en de aanwezige hoeveelheid baggerspecie geïnventariseerd. Op basis van dwarsprofielen van de bovenkant sliblaag en van de ‘vaste’ waterbodem wordt de hoeveelheid baggerspecie bepaald. De meetgegevens worden voor de volgende gegevens gebruikt:

 •                bepalen ligging vaste bodem,
 •                berekenen van de hoeveelheid baggerspecie,
 •                berekenen van de hoeveelheid bagger binnen onderhoudsprofiel.

Op basis van de ligging van de waterbodem in de vaarweg is het onderhoudsprofiel in de profielen opgenomen.
Tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden is dit het te realiseren ontwerp.

Voor de afzet van de vrijkomende baggerspecie is gezocht naar locaties voor het nuttig toepassen van de baggerspecie. Door het lokaal verspreiden van de baggerspecie wordt hinder aan de omgeving tot een minimum beperkt en wordt gezorgd voor lage stortkosten.

Van de werkzaamheden wordt een RAW-bestek opgesteld waarin de werkzaamheden en gestelde eisen zijn beschreven. Op basis van dit bestek wordt een aannemer geselecteerd voor het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden.

Het uiteindelijk doel van de baggerwerkzaamheden is het op diepte brengen van de Oudvaart voor de recreatievaart en om de vaarweg over te dragen aan het Wetterskip Fryslân.

Sneekwatertoren

profiel

dam

 

 • RAW bestek Sneeker Oudvaart foto 1
 • RAW bestek Sneeker Oudvaart foto 2
 • RAW bestek Sneeker Oudvaart foto 3
 • RAW bestek Sneeker Oudvaart foto 4
 • RAW bestek Sneeker Oudvaart foto 5
 • RAW bestek Sneeker Oudvaart foto 6