Waterbodem

Efficiënt beheer, onderzoek en werkvoorbereiding


Waterbodem

Een veelzijdig gebruik vereist een integrale aanpak van de aanleg, het beheer en onderhoud van het watersysteem. Tijhuis Ingenieurs heeft al jarenlang een sterke affiniteit met de waterbodem. De oplossingen staan dicht bij de praktijk en zijn direct uitvoerbaar. Door het specialisme is een gedegen kennis van het vak aanwezig in zowel het veldwerk als de advisering.

Door projecten al vanaf de planvorming op te pakken wordt structuur aangebracht in de waterbodemproblematiek van elk beheersgebied. Aansluitend worden projecten gefaseerd tot uitvoering gebracht. Tijhuis Ingenieurs ontzorgt, door u het gehele proces van voorbereiding tot begeleiding in de uitvoering uit handen te nemen.

 Sb en Hk

Waterbodemonderzoek

De basis voor alle projecten vormt het inventarisen van informatie over de waterbodem en de omgeving. Volgens de actuele richtlijnen worden de kwaliteit van de waterbodem en de hoeveelheid baggerspecie bepaald. Het op een juiste manier verzamelen van informatie is van groot belang voor het verdere verloop van het project.GPSinvullen

Tijhuis Ingenieurs heeft ervaren veldwerkploegen gespecialiseerd in waterbodemonderzoek. Bij het veldwerk worden moderne plaatsbepalings-, meet- en bemonsteringstechnieken gebruikt. Het type apparatuur wordt afgestemd op de locale situatie en het doel van het onderzoek. Ook wordt meegewerkt aan de standaardisatie van het onderzoek door het opstellen van protocollen en voorschriften.

Voorbereiding werken 

Een baggerwerk moet goed worden voorbereid, zodat de voortgang van het project tijdens de uitvoering wordt gegarandeerd. Naast het bepalen van de eigenschappen van de te verwijderen baggerspecie zijn belangrijke onderdelen van de voorbereiding:

·         Opname locale situatie en afstemmen uitvoeringswijzeronaldpeilen
·         Communicatie met belanghebbenden
·         Onderzoek naar het voorkomen van asbest en munitie
·         Archeologisch onderzoek
·         Asbest onderzoek
·         Flora- en fauna onderzoek
·         Bepalen verwerkingswijze baggerspecie
·         Aanvragen vergunningen en ontheffingen.

Op basis van de in de voorbereiding verzamelde gegevens wordt een bestek opgesteld. Dat kan conform de RAW-systematiek maar ook op geintegreerde wijze. In het bestek wordt een beschrijving van de werkzaamheden met eisen en voorwaarden opgenomen. Daarnaast worden de EMVI criteria in overleg met de opdrachtgever vastgesteld, geborgd in het bestek en toetsbaar tijdens de aanbesteding geintegreerd in het bestek. 

 

Potttenbus

OpstellenHK

 

 

 

 

 

 

 

Aanbesteding en begeleiding

Tijhuis Ingenieurs kan voor u het gehele aanbestedingstraject uit handen nemen. Hiervoor wordt een directiebegroting opgesteld en worden inlichtingen verzorgd. Na de aanbesteding wordt advies gegeven over de gunning.  Afhankelijk van het type werk kan worden gekozen voor een reguliere of moderne aanbestedingsvorm (bijvoorbeeld prestatiecontract, design en construct / UAV- GC). werkenopkantoor

Voor de directievoering en milieukundige begeleiding van het werk beschikt Tijhuis Ingenieurs over ervaren en gecertificeerd personeel.
Meer informatie vindt u via Hans Tijhuis: h.tijhuisingenieurs.nl of via Jetze Genee: j.genee@tijhuisingenieurs.nl | 0229 - 272 -000 | 06 295 30749

  • Waterbodem foto 1
  • Waterbodem foto 2
  • Waterbodem foto 3
  • Waterbodem foto 4
  • Waterbodem foto 5
  • Waterbodem foto 6