Waterbodem

Efficiënt beheer, onderzoek en werkvoorbereiding


Waterbodems en baggeren

Tijhuis Ingenieurs voert werkzaamheden uit voor gemeenten, waterschappen en aannemers. Binnen het expertisegebied Waterbodems en baggeren verzorgen wij peilingen, bemonsteringen van de waterbodem, werkvoorbereiding en meerjarenplanningen, directievoering en toezicht.

 

Voorbereiding baggerwerk

Voordat watergangen gebaggerd worden, is een waterbodemonderzoek verplicht. Met een waterbodemonderzoek worden twee aspecten vastgesteld:

1) de milieuhygiënische kwaliteit van de te baggeren sliblaag;

2) de hoeveelheid te verwijderen slib/sediment.

Deze informatie is van belang voor de uitvoering van het baggerwerk. Het bepaalt de te gebruiken methode voor het baggeren én de bestemming van de baggerspecie.Tijhuis Ingenieurs helpt u hierbij, vanaf de voorbereiding tot en met de uitvoering.

 

Beleid en baggerprogramma

Als waterbeheerder is het praktisch en efficiënt om programmatisch aan de slag te kunnen met de baggeropgave. Dit geeft structuur in de aanpak en inzicht in de te reserveren budgetten. Wij maken een baggerprogramma op basis van bestaande meetgegevens en beleid ten aanzien van onderhoud. In het baggerprogramma worden tarieven voor de uitvoering opgenomen zodat ramingen en reserveringen gemaakt kunnen worden. Het baggerprogramma kunnen wij opnemen in een dynamisch plan (Waterbodeminformatiesysteem Tijhuis©) zodat planning en kosten op ieder moment aangepast kunnen worden.

 

Diensten


Binnen het werkveld Waterbodems en baggeren zijn onze medewerkers op diverse vlakken inzetbaar:

 

Veldwerk

Om informatie te krijgen over de kwaliteit en de hoeveelheid baggerspecie in het watersysteem is een veldwerk noodzakelijk. Onze veldwerkers zijn gecertificeerd (BRL 2000, protocol 2003) voor het uitvoeren van waterbodemonderzoek. Daarnaast worden ze ingezet voor het uitvoeren van inventarisaties. Bijvoorbeeld om de mogelijkheden van uitvoering of afzet op de kant in beeld te brengen of om staat van onderhoud van beschoeiingen vast te stellen.

 

Advies

De informatie uit het veld vormt de basis voor het waterbodemonderzoek dat noodzakelijk is voor de uitvoering van baggerwerk. Wij adviseren de opdrachtgever op diverse vlakken en streven naar een praktische benadering voor de uitvoering:

 • Hoeveel specie moet verwijderd worden?
 • Wat is de kwaliteit van de specie en wat betekent dit voor de uitvoering en de afzet ervan?
 • Zijn er vergunningen of meldingen nodig voordat het baggerwerk van start kan gaan?
 • Is asbestonderzoek noodzakelijk?
 • Zijn er bijzonderheden waar rekening  mee gehouden moet worden in de uitvoering?

Voor het opstellen van beleidsdocumenten en beheerprogramma's kunt u ook bij ons terecht. Onze adviseurs geven op basis van meetinformatie inzicht in de baggernoodzaak en kunnen hieruit een baggerplanning afleiden. Vervolgens stellen zij een document op waarin de uitgangspunten en eenheidstarieven zijn opgenomen. Op basis van dit baggerprogramma kunnen beheerders ramingen en reserveringen maken voor het reguliere baggerwerk.  Het onderhoud van de watergangen kan op deze manier structureel en programmatisch worden aangepakt. Ons W.I.T.-systeem is een handig hulpmiddel om beschikbare informatie op te slaan en te beheren.

 

Contract en aanbesteding

Een baggerwerk moet goed worden voorbereid. Naast het bepalen van de eigenschappen van de te verwijderen baggerspecie zijn de volgende onderdelen van belang in de voorbereiding:

 • Inzichtelijk maken wat de lokale situatie is
 • Afstemmen wijze van uitvoering
 • Communicatie met belanghebbenden
 • Afstemmen wijze van verwerking van de baggerspecie
 • Onderzoek naar het voorkomen van asbest
 • Onderzoek naar het voorkomen van beschermde flora en fauna
 • Aanvragen vergunningen en ontheffingen

Op basis van de verzamelde gegevens wordt een bestek opgesteld. Dat kan conform de RAW-systematiek, maar ook op een geïntegreerde wijze (bijvoorbeeld D&C of UAV-GC). Het bestek dient als contractdocument tussen de opdrachtgever en de aannemer.

 

Toezicht en directievoering

Na de aanbesteding staan wij onze opdrachtgever bij om de uitvoering op te starten, het werk in uitvoering te begeleiden en om tijdens de uitvoering op te treden als intermediair tussen opdrachtgever en aannemer.

Tijdens de uitvoering van baggerwerk helpen onze directievoerders en toezichthouders bij het bewaken van de voortgang en kwaliteit van het werk. Onze toezichthouders zijn gespecialiseerd in stedelijk baggerwerk. Omgang met buurtbewoners en andere belanghebbenden is in dit geval essenstieel voor de voortgang.

ronaldpeilenGPSinvullenPotttenbus

 

 


Neem voor meer informatie contact op met:

Marijke Lebbink 06-29 53 07 57 | m.lebbink@tijhuisingenieurs.nl

Hans Tijhuis: h.tijhuis@tijhuisingenieurs.nl

Sb en HkwerkenopkantoorOpstellenHK

 • Waterbodem foto 1
 • Waterbodem foto 2
 • Waterbodem foto 3
 • Waterbodem foto 4
 • Waterbodem foto 5
 • Waterbodem foto 6