Werkvelden

Onze werkvelden


 

Tijhuis Ingenieurs is een onafhankelijk en toonaangevend ingenieursbureau op het gebied van regionaal waterbeheer in Nederland. Wij houden ons bezig met alle aspecten die komen kijken bij advies rond waterbeheer.

 

Werkvelden

 

1. Waterbodems en baggeren

Voorbereiding op baggerwerk wordt geheel uit handen genomen. We voeren waterbodemonderzoek uit, bepalen hoeveelheden te verwijderen slib/sediment en verwerken alle informatie tot een bestek. We begeleiden de aanbesteding en verzorgen toezicht en directievoering bij de uitvoering.

Kernwoorden: Waterbodemonderzoek, bestek voor baggerwerk, baggerbeheerplan, voorbereiding baggerwerk, sanering

2. Oevers en civiele kunstwerken

Voor waterbeheerders is het van belang om te weten wat de onderhoudsstaat is van oevers.  Wij voeren inspecties uit en stellen een oeverbeheerplan op. We ontwerpen oeververdedigingen en adviseren bij de herinrichting van watergangen. We begeleiden de aanbesteding en verzorgen toezicht en directievoering bij de uitvoering.

Kernwoorden: Ontwerp oeververdediging, inspectie van oevers, oeverbeheerplan, herinrichting watergang

3. Ecologie en waterkwaliteit

Het verbeteren van de waterkwaliteit en het verhogen van de ecologische waarde van het watersysteem is een prachtig voorbeeld van integrale projectaanpak. In veel gevallen kan dit zelfs slim gecombineerd worden met onderhoudsbaggerwerk. Wij geven praktische adviezen en ontwerpen nieuwe natuur.

Kernwoorden: Ontwerp natuurvriendelijke oevers, inventarisatie flora en fauna, natuurherstel, legakkers en veenplassen, watersysteem

4. GIS en dataverwerking

Voor het inwinnen en verwerken van veldgegevens, het maken van kaartmateriaal en het opstellen van een digitaal baggerbeheerplan maken we al langere tijd gebruik van ArcGIS. De afgelopen jaren hebben wij ons verder ontwikkeld in geografische analyses waarbij de mogelijkheden van ArcGIS en GIS-online optimaal benut worden.

Kernwoorden: Digitaal en dynamisch beheerplan, Waterbodeminformatiesysteem W.I.T., geografische analyses

 

Werkwijze

Onze veldwerkers doorkruisen het land voor metingen en inventarisaties. Denk aan peilingen van de slibdikte, bemonsteringen van de waterbodem, waterbodemonderzoek en inventarisaties van flora- en fauna.

Onze adviseurs geven adviezen binnen het hele traject van onderzoek naar uitvoering. Ontwerpen van natuurvriendelijke oevers, adviezen over verwerking van baggerspecie, aanvragen van vergunningen en het opstellen van bestekken voor baggerwerk zijn slechts een greep uit de dagelijkse werkzaamheden.

Onze toezichthouders en directievoerders zorgen ervoor dat kwaliteit geborgd is tijdens de uitvoering van het buitenwerk. Hun praktische kennis is zeer waardevol bij onder andere baggerwerk, het vervangen van beschoeiingen of het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Tijhuis Ingenieurs staat voor praktische en realistische oplossingen. Onze brede kennis over zowel de voorbereidende onderzoeksfase als de praktische uitvoeringsfase van baggerwerken is onze meerwaarde voor een project.
Voor een snelle en vakkundige begeleiding bent u bij ons het goede adres. 

Meer informatie?

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek contact op met Marijke Lebbink: m.lebbink@tijhuisingenieurs.nl | 06-29 53 07 57 of Hans Tijhuis: h.tijhuis@tijhuisingenieurs.nl

Dijkmakkum

Onze Werkvelden: