het-slijk3-klein
Etalageprojecten

Etalageprojecten zijn projecten waar we met extra trots op terugkijken. Omdat ze gecompliceerd, vernieuwend of gewoon heel bijzonder zijn.

Isolatie voormalige zandwinput 't Slijk

’t Slijk; een voormalige zandwinput vol afval

Het Slijk bestaat uit twee zandwinputten die sinds de oorlogsjaren zijn volgestort met allerlei soorten afval. Vermoedelijk oorlogstuig, huishoudelijk- en ziekenhuisafval, bouw- en sloopafval, grond en bagger. Als gevolg hiervan is het slib en het oppervlaktewater in ’t Slijk sterk verontreinigd. De put van ruim 4,5 hectare staat in open verbinding met de Vecht. De sanering van de Vecht is in 2015 afgerond. Om ervoor te zorgen dat verontreinigd slib niet in de gesaneerde Vecht stroomt, is onder water een drempel aangebracht. Aangezien ’t Slijk de waterkwaliteit negatief beïnvloed wil Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ’t Slijk ook saneren.

Isoleren van verontreiniging

Vanwege de omvang van de locatie en de hoeveelheid afvalmateriaal is eerst een verkenning uitgevoerd om de meest effectieve methode te bepalen om de verontreiniging tegen te gaan.
Binnen de voorwaarden van het saneringsplan (projectplan) hebben we een unieke afdichting gedimensioneerd. Hierbij is rekening gehouden met 1) de onregelmatige, slappe ondergrond, 2) het opvangen van uittredende verontreinigingen en 3) het voorkomen van contact met de verontreinigingen.

Samenwerking met vakspecialisten

Door het aanbrengen van een aaneengesloten mat opgebouwd uit een sterk geotextiel met wiepen, een adsorptielaag en een zandlaag wordt de verontreiniging volledig geïsoleerd. We hebben hierbij samengewerkt met vakspecialisten op het gebied van akoestische metingen, geotextiel, zinkstukken en squeezing (wegpersen sliblaag). De aansluitingen op de (natuurlijke) oevers zijn specifiek ontworpen.

Directievoering en milieukundige begeleiding

Voor de aanbesteding is met EMVI-criteria sterk gestuurd op kwaliteit. Ons professionele aanbestedingsteam heeft de aanbestedingsdocumenten opgesteld, de beoordelingscriteria bepaald op basis van een risicoanalyse en het aanbestedings- en beoordelingsproces begeleid. Vanaf januari 2018 is het project in uitvoering en verzorgen wij de directievoering en milieukundige begeleiding.

Opdrachtgever

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Steekwoorden

Sanering

Ontwerp afdeklaag

Directievoering

Milieukundige begeleiding

Marijke_s

Meer weten over waterbodems en baggeren?

Marijke Lebbink

E-mail naar M.Lebbink@tijhuisingenieurs.nl

Bel 030 68 68 060


Gejus_s

Meer weten over dit project?

Géjus Ruiter

E-mail naar G.Ruiter@tijhuisingenieurs.nl

Bel 030 68 68 060

Meer projecten binnen dit werkveld