home-slide-5

Nieuw leven in het veen

Herstel legakkers Molenpolder

Link

wabo-bagg-65-klein-2
watergang-kraan-kroos2
watergang-winter-bevroren

Waterbodems en baggeren

Binnen het expertisegebied waterbodems en baggeren verzorgen wij peilingen en bemonsteringen van de waterbodem. Ook dragen wij zorg voor de werkvoorbereiding en meerjarenplanningen, directievoering en toezicht.

Voorbereiding baggerwerk

Voordat watergangen gebaggerd worden, is een waterbodemonderzoek verplicht. Met een waterbodemonderzoek worden twee aspecten vastgesteld:

1) De milieuhygiënische kwaliteit van de te baggeren sliblaag,

2) De hoeveelheid te verwijderen slib/sediment.

Deze informatie is van belang voor de uitvoering van het baggerwerk. Het bepaalt de te gebruiken methode voor het baggeren én de bestemming van de baggerspecie. Tijhuis Ingenieurs helpt u hierbij, vanaf de voorbereiding tot en met de uitvoering.

Beleid en baggerprogramma

Als waterbeheerder is het praktisch en efficiënt om programmatisch aan de slag te kunnen met de baggeropgave. Dit geeft structuur in de aanpak en inzicht in de te reserveren budgetten. Wij maken een baggerprogramma op basis van bestaande meetgegevens en beleid ten aanzien van onderhoud. In het baggerprogramma worden tarieven voor de uitvoering opgenomen, zodat ramingen en reserveringen gemaakt kunnen worden. Het baggerprogramma kunnen wij opnemen in een dynamisch plan (Waterbodeminformatiesysteem Tijhuis ©), zodat planning en tarieven op ieder moment aangepast kunnen worden.

 

Diensten binnen dit werkveld

Veldwerk

Advies

Contract en aanbesteding

Uitvoering